މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 07 ޖަނަވަރީ 2022-12 ޖަނަވަރީ 2022)

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 07 ޖަނަވަރީ 2022-12 ޖަނަވަރީ 2022)

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !