Skip to content

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް