އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން: ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާގުޅޭ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !