ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހުން އަދި ފައިސާއިން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައްގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން:

30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

10:00-17:15

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.ގޮވާމުން ފިޠުރުޒަކާތް ބެހުން:

30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

21:00-22:30

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން:


30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

10:00-17:15

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.


 ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުން ދާނީ ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހަންދެން.

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !