ނޫސްބަޔާން: ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ކުރިން މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ކުރިން މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !