ނޫސްބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !