ނޫސްބަޔާން: ދުނިޔޭގެ ޔޯގާދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓީއާ ގުޅޭ.

ނޫސްބަޔާން: ދުނިޔޭގެ ޔޯގާދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓީއާ ގުޅޭ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !