ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހ.އ. ބާރަށް މިސްކިތު މުދިމު، އިމާމު، އިސްއިމާމު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ހއ. ބާރަށް މިސްކިތު މުދިމު، އިމާމު، އިސްއިމާމު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !