ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 ޖަނަވަރީ 2023 ( އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ )

.އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

Everyone is bound to return to Allah ( English Translation )

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !