ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ. )

ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ

Zakat Is a Pillar of Islam ( English Translation )

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !