ހުކުރު ޚުޠުބާ: 17 ފެބުރުވަރީ 2023 ( ދުންޔަވީ ކާރިސާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުން )

ދުންޔަވީ ކާރިސާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުން

Learning Lessons from Calamities ( English Translation )

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !