1444 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

 

1444 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އިއުލާން

1444ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތުގެ ކަވަރ 1444

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ސާބިތު ދަރައްޏެއް އޮތްތޯ ބަލާ ފޯމް

ޙައްޖު ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް 1444 (ވަރޑް ފައިލް)

ޙައްޖު ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް 1444 (ޕީޑީއެފް ފައިލް)

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !