މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !