1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ފެށޭނެ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް 23 މާރޗް 2023 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ފެށޭނެއެވެ.

މިއަހަރު ޖުމްލަ 17 އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މާލޭގައި 9 ޕްރޮގްރާމް އަދި އަތޮޅުތަކުގައި 8 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

މާލޭގައި އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް  އޮންނާނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ރޭ 21:30ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުރޭ ރޭގަނޑު 21:30ގައެވެ.

އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް (މާލެ)

 • 23 މާރިޗް 2023
 • 26 މާރިޗް 2023
 • 30 މާރިޗް 2023
 • 2 އެޕްރިލް 2023
 • 6 އެޕްރިލް 2023
 • 9 އެޕްރިލް 2023
 • 13 އެޕްރިލް 2023
 • 16 އެޕްރިލް 2023
 • 19 އެޕްރިލް 2023

އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް (އަތޮޅުތައް)

 • 24 މާރިޗް 2023
 • 28 މާރިޗް 2023
 • 31 މާރިޗް 2023
 • 4 އެޕްރިލް 2023
 • 7 އެޕްރިލް 2023
 • 8 އެޕްރިލް 2023
 • 11 އެޕްރިލް 2023
 • 14 އެޕްރިލް 2023

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި އޮންނަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫޢުއަކީ ”ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ރަމަޟާން” މި މައުޟޫޢުއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ (24 މާރިޗް 2023) އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ހޯލްގައެވެ. ”ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން” މި މައުޟޫޢުއަށް ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލް އަދި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރުއެވެ.

އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް 21:30 އިން  22:30 އަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !