އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުން

BandeyriPay

https://bandeyripay.finance.gov.mv/

ނޯޓް: ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ 18:00 އަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !