ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ޢިއުލާން

ޢުމްރާ އުސޫލު

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް 2023 (ޕީޑީއެފް)

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް 2023 (ވޯޑް)

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްބަލާ ފޯމް

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލާ ފޯމް

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް 2023 (ފްރަންޓް)

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް 2023 (ބެކް)

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !