އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަންޑް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަންޑް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !