އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

29 އޮގަސްޓް 2023 ން ފެށިގެން ފައިސާއިން މުދަލު ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 7,151.90 (ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި) އެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !