ހުކުރު ޚުޠުބާ: 08 ސެޕްޓެންބަރ 2023 (ހުކުރުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ!)

!ހުކުރުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !