ހުކުރު ޚުޠުބާ: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން) ( އިސްލާޙު)

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !