ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ބުކް 2023 (ޕީޑީއެފް)

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯޒަލް ބުކް 2023 (ވޯޑްފައިލް)

ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގެ ފްރަންޓް ކަވަރ

ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގެ ބެކް ކަވަރ

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާފޯމް

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ތޯ ބަލާ ފޯމް

 

 

 

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !