ވިޝަން/މިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ

އަމާޒު

އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރުތައް ފާޅުކުރުމާއި، ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައި، ދީނީގޮތުން  ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.

ތަޞައްވުރު

ދިވެހިންނަކީ، އިސްލާމު ދީނުގެ ޞައްޙަ އަޤީދާގައި ސާބިތުވެތިބޭ، ދީނީ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށްވުން.

 

މައިގަނޑު އަގުތައް

ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތް

އިޚްލާސްތެރިކަން

އަދުލުވެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަން

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، އީޖާދީކަން

އިސްނެގުން

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

އުޚުއްވަތްތެރިކަން

ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުން