ވިޝަން/މިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ

މިޝަން

އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ރާވައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ވިޝަން

އިސްލާމީ މެދުމިނުގެ މަފްހޫމްގެ ގިޔުގަނޑުގެ ތެރޭގައި، މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ، ސަރުކާރުގެ ގުނަވަނަކަށްވުން

ވެލިއުސް

ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން

ވަޞަޠިއްޔާ (މެދުމިން

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އީޖާދީކަން

އިސްނެގުން

ބައިވެރިވުން

އެއްބައިވަންތަކަން

މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުން