ގުޅުއްވުން

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އިސްލާމީ މަރުކަޒު، މެދުޒިޔާރަތް މަގު، 20156

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

3020200
www.islamicaffairs.gov.mv
info@islamicaffairs.gov.mv
Facebook: @islamicaffairsmv

Twitter : MVIaffairs

YouTube: MinistryofIslamicaffairs

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ
އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 ށް
ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 13:30 ށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް info@islamicaffairs.gov.mv އިން-ނަން ފާސްކުރުމަށް ގެންނަ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 12:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން: އޮންލައިންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއިން

https://bandeyripay.finance.gov.mv

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 އަށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށްzakat.beysfaruva@islamicaffairs.gov.mv, zakat@islamicaffairs.gov.mv އަށް

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

 

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް ޚިދުމަތްތައް ފޯނު އަދި އީމެއިލް
ޒަކާތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރާއި ޒަކާތާ ގުޅޭ ގޮތުން 3020237 / 3020209

zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހޯދުމަށް 3020260 / 3020246 / 3020285

zakat.beysfaruva@islamicaffairs.gov.mv

ސާބިތު ދަރަނި އަދި ޙާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުން 3020294 / 3020209

zakat@islamicaffairs.gov.mv

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް އެހީ ދިނުން 3020201

scholarship@islamicaffairs.gov.mv

އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 3020245/ 3020256 / 3020243
awareness@islamicaffairs.gov.mv
އަލަށް އިސްލާމްވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އެނގޭތޯ ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޕަބްލިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ޝާޢިއު ކުރާ ފޮތްތައް ފާސްކުރުން 3020289

publication@islamicaffairs.gov.mv

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުސްޙަފް، ފޮތް، ލީފްލެޓް ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދިނުން
ޚުޠުބާ ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމު ކުރުން
ޙިޖްރީ ކަލަންޑަރު ޢާންމުކުރުން
ޙަލާލް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން 3020262
halaalcertificate@islamicaffairs.gov.mv
އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް 3020268

library@islamicaffairs.gov.mv

ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 3020270 / 3020258
hajjumra@islamicaffairs.gov.mv
މޮސްކު މެނޭޖްމަންޓް ހުކުރު ކުރުމުގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުން 3020283

mosques@islamicaffairs.gov.mv

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް 3020253 / 3020230 / 3020283

mosques@islamicaffairs.gov.mv

އިމާމުންގެ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް
ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
އައުޤާފް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލަށް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 3020250 / 3020227

projects@islamicaffairs.gov.mv

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިލޭބަހާ ފޮތާއި މުޞްޙަފް ދޫކުރުން 3020251 / 3020271 / 3020223

admin@islamicaffairs.gov.mv

ސިޔާސީ ވެރިންގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 3020240 / 3020217

secretariat@islamicaffairs.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 3020233
information.officer@islamicaffairs.gov.mv
ހިއުމަންރިސޯސް ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް 3020218 / 3020254

hr@islamicaffairs.gov.mv

އިމާމުންގެ މުސާރަ 3020282 / 3020214

salary@islamicaffairs.gov.mv

އިމާމުންގެ ޕީ.އޭ މައްސަލަތައް 3020267 / 3020214

hr@islamicaffairs.gov.mv

އިމާމުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ލިޔުން ހޯދުން 3020266 / 3020267

hr@islamicaffairs.gov.mv

ފައިނޭންސް ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމާއި ބަލައިގަތުން 3020229 / 3020288

finance@islamicaffairs.gov.mv

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

https://bandeyripay.finance.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އައި.ޓީ. އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 3020222

it@islamicaffairs.gov.mv

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ލީގަލް މަސައްކަތްތައް 3020233 / 3020257

legal@islamicaffairs.gov.mv

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނުން 3020252 / 3020236 / 3020286 / 3020261 / 3020264 / 3020239

procurement@islamicaffairs.gov.mv

ބީލަންތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ ވީޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމާއި އިވެންޓުތައް ލައިވްކުރުން، މީޑިއާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 3020290 / 3020299

studio@islamicaffairs.gov.mv

ސަޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފޮޅާސާފުކުރުމާއި މަރާމާތް 3020232 / 3020238

support@islamicaffairs.gov.mv