ގުޅުން

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް:

އެޑްރެސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އިސްލާމީ މަރުކަޒު،މެދުޒިޔާރަތްމަގު 20156

ފޯން:

3020200

ވެބްސައިޓް:

www.islamicaffairs.gov.mv

އީމެއިލް:

info@islamicaffairs.gov.mv

ސޯޝަލްމީޑިއާ:

ފޭސްބުކް: @islamicaffairsmv

ޓްވިޓަރ: MV1affairs

ޔޫޓިއުބް: ministry of islamicaffairs

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރުން:

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 ށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުން:

·         ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 13:30 ށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް info@islamicaffairs.gov.mv އިން

·         ނަން ފާސްކުރުމަށް ގެންނަ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 12:00 އަށް

·         ފަންޑުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން: އޮންލައިންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއިން

·         ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 އަށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށްzakat.beysfaruva@islamicaffairs.gov.mv, zakat@islamicaffairs.gov.mv އިން

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

ޑިވިޜަން/ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ފޯނު

މެއިލް އެޑްރެސް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

3020251

admin@islamicaffairs.gov.mv

ހިއުމަންރިސޯސް

3020218

hr@islamicaffairs.gov.mv

ފައިނޭންސް

3020229

finance@islamicaffairs.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

3020222

IT@islamicaffairs.gov.mv

ސަޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

3020232

support@islamicaffairs.gov.mv

ޕްރޮކިޔުމަންޓް

3020252

procurement@islamicaffairs.gov.mv

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

3020233

3020257

legal@islamicaffairs.gov.mv

މިނިސްޓަރސް ސެކްރެޓޭރިއެޓް

3020240

secretariat@islamicaffairs.gov.mv

މޮސްކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

މޮސްކު މެނޭޖްމަންޓް

3020283

mosques@islamicaffairs.gov.mv

އައުޤާފް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

3020250

projects@islamicaffairs.gov.mv

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއާނެސް

3020245

awareness@islamicaffairs.gov.mv

ޒަކާތު

3020209

zakat@islamicaffairs.gov.mv

ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

3020270

hajjumra@islamicaffairs.gov.mv

ޕަބްލިކޭޝަން

3020289

އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ

3020268

ޙަލާލް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން

3020262

halaalcertificate@islamicaffairs.gov.mv

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ

3020290

studio@islamicaffairs.gov.mv