ގުޅުއްވުން

 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އިސްލާމީ މަރުކަޒު، މެދުޒިޔާރަތް މަގު، 20156

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3020200  ޙިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު : 1514
www.islamicaffairs.gov.mv
[email protected]
Facebook: @islamicaffairsmv

Twitter : MVIaffairs

YouTube: MinistryofIslamicaffairs

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ
އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 ށް
ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 13:30 ށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް [email protected] އިން-ނަން ފާސްކުރުމަށް ގެންނަ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން: ހެނދުނު 8:00 އިން 12:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން: އޮންލައިންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއިން

https://bandeyripay.finance.gov.mv

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 އަށް މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް[email protected], [email protected] އަށް

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

 

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް ޚިދުމަތްތައް ފޯނު އަދި އީމެއިލް
ޒަކާތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރާއި ޒަކާތާ ގުޅޭ ގޮތުން 3020237 / 3020209

[email protected]

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހޯދުމަށް 3020260 / 3020246 / 3020285

[email protected]

ސާބިތު ދަރަނި އަދި ޙާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުން 3020294 / 3020209

[email protected]

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް އެހީ ދިނުން 3020201

[email protected]

އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 3020245/ 3020256 / 3020243
[email protected]
އަލަށް އިސްލާމްވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އެނގޭތޯ ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޕަބްލިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ޝާޢިއު ކުރާ ފޮތްތައް ފާސްކުރުން 3020289

[email protected]

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުސްޙަފް، ފޮތް، ލީފްލެޓް ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދިނުން
ޚުޠުބާ ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމު ކުރުން
ޙިޖްރީ ކަލަންޑަރު ޢާންމުކުރުން
ޙަލާލް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން 3020262
[email protected]
އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް 3020268

[email protected]

ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 3020270 / 3020258
[email protected]
މޮސްކު މެނޭޖްމަންޓް ހުކުރު ކުރުމުގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުން 3020283

[email protected]

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް 3020253 / 3020230 / 3020283

[email protected]

އިމާމުންގެ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް
ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
އައުޤާފް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލަށް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 3020250 / 3020227

[email protected]

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިލޭބަހާ ފޮތާއި މުޞްޙަފް ދޫކުރުން 3020251 / 3020271 / 3020223

[email protected]

ސިޔާސީ ވެރިންގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 3020240 / 3020217

[email protected]

އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މުއުމިނާ އިބްރާހީމް

3020233
[email protected]

ހިއުމަންރިސޯސް ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް 3020218 / 3020254

[email protected]

އިމާމުންގެ މުސާރަ 3020282 / 3020214

[email protected]

އިމާމުންގެ ޕީ.އޭ މައްސަލަތައް 3020267 / 3020214

[email protected]

އިމާމުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ލިޔުން ހޯދުން 3020266 / 3020267

[email protected]

ފައިނޭންސް ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމާއި ބަލައިގަތުން 3020229 / 3020288

[email protected]

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

https://bandeyripay.finance.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އައި.ޓީ. އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 3020222

[email protected]

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ލީގަލް މަސައްކަތްތައް 3020233 / 3020257

[email protected]

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނުން 3020252 / 3020236 / 3020286 / 3020261 / 3020264 / 3020239

[email protected]

ބީލަންތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ ވީޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމާއި އިވެންޓުތައް ލައިވްކުރުން، މީޑިއާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 3020290 / 3020299

[email protected]

ސަޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފޮޅާސާފުކުރުމާއި މަރާމާތް 3020232 / 3020238

[email protected]