ވިސިލްބްލޯކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ވިސިލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:

 ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ: އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަނާ ޢަލީ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު  ނަންބަރު: 3020257

 

  • ވިސިލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ލިބެން ހުންނާނެ (ފޯމު ލިންކް)
  • ވިސިލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ

 

އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އިސްލާމީ މަރުކަޒު، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ،

 Ministry of Islamic Affairs, Islamic Centre, Medhuziyarai Magu, Male’ 20156

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

  1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
  2. ޝަކުވާގައި މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަފްސީލުކޮށް ހިމެނުންވުން އެދެމެވެ. އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ދުވަސްވަރާއި ތަންތަނާއި އެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިނގޭނެ ފަރާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން އެދެމެވެ.