ގދ. މަޑަވެލުި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ގދ. މަޑަވެލުި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ލ. މާމެންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ލ. މާމެންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ނ. މާޅޭންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

  ނ. މާޅޭންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ފަތުވާ މަޖިލިސް) ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ފަތުވާ މަޖިލިސް) ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް