ތ. ގާދިއްފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތ. ގާދިއްފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހއ. އިހަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހއ. އިހަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ރ. މަޑުއްވަރީ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ރ. މަޑުއްވަރީ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީސް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީސް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ / އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ / އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މަސައްކަތު / ކިންގް ސަލްމާން މޮސްކް ޔުނިޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މަސައްކަތު / ކިންގް ސަލްމާން މޮސްކް ޔުނިޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް