މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022އަށް)

ދަރުސް ތާވަލް 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު މަޤާމު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-318977 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު:…

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު މަޤާމު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-318976 ބޭނުންވާ އަދަދު:…

އަހަރީ ރިޕޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް މިލިންކުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ!

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އަމީރުލް…

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޖޫން 2022 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދެކެ ލޯބިވުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޖޫން 2022 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދެކެ ލޯބިވުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 3 ޖޫން 2022 ( ހަރުދަނާ ޢާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 3 ޖޫން 2022 ( ހަރުދަނާ ޢާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުން)

މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ…

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް 27 މޭ- 1 ޖޫން 2022

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް 27 މޭ- 1 ޖޫން 2022

ހުކުރު ޚުތުބާ: 27 މެއި 2022 ( ރިބަވީ މުޢާމަލާތުގެ ނުބައިކަމާއި ފާފަވެރިކަން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 27 މެއި 2022 ( ރިބަވީ މުޢާމަލާތުގެ ނުބައިކަމާއި ފާފަވެރިކަން)