ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ހުރިހާ ޚަތީބުން ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ހުރިހާ ޚަޠީބުން  ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިއަދުން ފެށިގެން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ހުކުރު…

ކެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ބ. ކެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ…

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

މަސްޖިދުލްމަލިކި ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލާއި އޮޑިޓޯރިއަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު

މަސްޖިދުލް މަލިކި ސަލްމާންގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލާއި އޮޑިޓޯރިއަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިސްލާމިކް ސެންޓަރާއިއެކު އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ދައުރުގައި ޖުމްލަ 4 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު

މިއަދު ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު އިސްލާމިކް ސެންޓަރާއިއެކު އައްޑޫސިޓީގައި މި ދައުރުގައި ޖުމްލަ 4 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ…

ފަލަސްޠީނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ފަލަސްޠީނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަލީދް އަބޫ ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.…