ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއުކުރުމާއި ގުޅޭ

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއުކުރުމާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ސަރުކާރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ލޮކްޑައުންކޮށް އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ސަރުކާރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ލޮކްޑައުންކޮށް އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށުގައި…

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ ، ވިލިމާލެ، ހުރިހާ ޓޫރިސްޓްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ( ލޮކްޑައުން ކުރާ) ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ ، ވިލިމާލެ، ހުރިހާ ޓޫރިސްޓްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ( ލޮކްޑައުން…

ލޮކްޑައުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާ ގުޅޭ

ލޮކްޑައުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާ ގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސަސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ގުޅޭ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސަސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ގުޅޭ