ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 03 ފެބުރުވަރީ 2023 ( މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ )

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ The Danger of Drugs ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ. )

ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ Zakat Is a Pillar of Islam ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 20 ޖަނަވަރީ 2023 ( މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން )

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން Respecting Parents ( English Translation )  

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 13 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު )

ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު The Role of Qur’an in Building a Knowledgeable and…

ފިލަބަލް ފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮންޓް

A_Faruma    

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 ޖަނަވަރީ 2023 ( އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ )

.އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ Everyone is bound to return to Allah ( English Translation )

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯމް

ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯމް