ހުކުރު ޚުޠުބާ: 28 ޖުލައި 2023 (އިސްލާމީ އަޚުވަންތަކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން)

އިސްލާމީ އަޚުވަންތަކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 21 ޖުލައި 2023 (ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން)

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 14 ޖުލައި 2023 (ހިޖުރައިގެ ޒިކުރާއާއި ފިލާވަޅުތައް)

ހިޖްރައިގެ ޒިކްރާއާއި ފިލާވަޅުތައް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 07 ޖުލައި 2023 (އިސްލާމްދީނަކީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ދީން )

އިސްލާމްދީނަކީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ދީން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 30 ޖޫން 2023 (ދުލުގެ އާފާތްތައް)

ދުލުގެ އާފާތްތައް

އަޟްޙާ ޢީދު ޚުޠުބާ: 10 ޛުލްޙިއްޖާ 1444

އަޟްޙާ ޢީދު ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 23 ޖޫން 2023 (ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން)

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 16 ޖޫން 2023 (ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް)

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 ޖޫން 2023 (ތައުބާގެ އަހައްމިއްޔަތާއި އޭގެ ދައުރު)

ތައުބާގެ އަހައްމިއްޔަތާއި އޭގެ ދައުރު

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 02 ޖޫން 2023 (ތެދުބުނުމަކީ ސުވަރުގެއަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. )

ތެދުބުނުމަކީ ސުވަރުގެއަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.  Truthfulness Leads to Heaven (English Translation)