ހުކުރު ޚުޠުބާ: 13 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު )

ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު The Role of Qur’an in Building a Knowledgeable and…

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 ޖަނަވަރީ 2023 ( އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ )

.އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ Everyone is bound to return to Allah ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 30 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިޤުތިޞާދު ކުރުން )

އިޤުތިޞާދު ކުރުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 23 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން )

އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 16 ޑިސެންބަރު 2022 ( ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް )

ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން )

އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 02 ޑިސެންބަރު 2022 ( އަނިޔާވެރިންނަށް މާތްﷲ މުޙްލަތު ދެއްވައެވެ. )

އަނިޔާވެރިންނަށް މާތްﷲ މުޙްލަތު ދެއްވައެވެ.

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 25 ނޮވެމްބަރު 2022 ( އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙުކުރަން އިސްކަންދޭށެވެ! )

!އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙުކުރަން އިސްކަންދޭށެވެ

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 ނޮވެމްބަރު 2022 ( އިންސާނުންނާއި ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައެވެ. )

އިންސާނުންނާއި ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައެވެ

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 11 ނޮވެމްބަރު 2022 (އީމާންކަން ހަރުދަނާކުރުން)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: އީމާންކަން ހަރުދަނާކުރުން