ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 16 އިން 19 އަށް ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ…

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަފްތަރުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު…

މިސްރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް 2 ވަނަ ހޯދައިދިން ދަރިވަރަށް މިނިސްޓަރ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

މިސްރުގައި ބޭއްވި 29ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޮރ ރިސައިޓަރސް އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ފަޚްރުވެރި…

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެއެވެ. 30 ޖަނަވަރީ 2023 ( 08 ރަޖަބް 1444)…

ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި…

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވ. ތިނަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވ. ތިނަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ…

ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ކިޔާ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ  މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީނަށް…

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލީ ފާއިޒު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް…

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް…