ފަލަސްޠީނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ފަލަސްޠީނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަލީދް އަބޫ ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.…

1444 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

1444 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ…

މިސްކިތްތައް ބިނާކުރަން ސަރުކާރުންކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ- މިނިސްޓަރ

މިސްކިތްތައް ބިނާކުރަން ސަރުކާރުންކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށްފަހު އަމީރުލް ޙައްޖު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފަހު 1444އަހަރުގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއެކު…

ދިވެހި ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ

އަލް ޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަވާލުގައި މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔަކު…

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް…

ހައްޖަށް ގޮސް ހުއްޓައި ގެއްލުނު ޙައްޖުވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން- މިނިސްޓްރީ

އަލްޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގުރޫޕުގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިއެއް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ…

މި އަހަރުގެ އަމީރުލް ޙައްޖު، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1444ވަނަ އަހަރުގެ އަމީރުލް ޙައްޖު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އަމީރުލް ޙައްޖުގެ…

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

1444ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން ގްރޭޓާ މާލެ އޭރިޔާއިން މާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ހުޅުމާލޭގައި…

1444ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފަހު ފްލައިޓް ފުރައިފި

1444ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފަހު ފްލައިޓް 19 ޖޫން 2023 (މިއަދު) ފުރައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން…