ޒަކާތު ފަންޑް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުޞޫލަށް 2ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

ޒަކާތު ފަންޑް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުޞޫލަށް 2ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

ދީނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނަށް މަލާމާތްކުރުމާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މާރާމާރީއާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސޫލު

gazette-47-55-3dheenah-malaimaa-kuruma-10-april-2018-1

ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު

ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ވީގޮތް ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ވީގޮތް ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ބިޑް ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސޫލު

ބިޑް ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަވާޢިދު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަވާޢިދު

މޯޗަރީގައި މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު

gazette-47-103-5-mortuary-27-june-2018

މަޢުލޫމާތު ހޯދަައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތު ހޯދަައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު

ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމާގުޅޭ ޤަވާޢިދު

ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމާގުޅޭ ޤަވާޢިދު