މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ” ވިތް ޕީސް އެގެއިންސްޓް ދި އޮކިއުޕޭޝަން” ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

  ” ވިތް ޕީސް އެގެއިންސްޓް ދި އޮކިއުޕޭޝަން” ގެ ނަމުގައި ޖެރޫސެލަމްގައި ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސްގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ…

މާދަމާގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށާނެ!

  01 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު ( މާލެ، ހުޅުމާލެ،…

މިސްކިތްތަށް އިމާރާތް ކުރައްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  މިވަގުތު 9 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްގޮތެއްގައި ނިންމާލުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި…

‏ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މިއަދު މާވެޔޮ މިސްކިތައް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި

  ‏ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މިއަދު މާވެޔޮ މިސްކިތައް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި. މާވެޔޮ މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ…

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ)…

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އިވެންޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އައްޝައިޚް ފަހުމީދިދީ

  ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް ( ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ބާލީގައި…

ޚުތުބާ: 28 ފެބްރުއަރީ 2020 ( އިސްލާމް ދީނުގައި ޒަކާތުގެ މަންޒިލާ މަގާމް )

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

رحمة واعتدال “އޯގާތެރިކަމާއި މެދުމިން” މިނަމުގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އެންޑޯމަންޓްސް، ދަޢުވާ އެންޑް ގައިޑެންސާއި މިނިސްޓްރީ…

ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވަނީ

ދެވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް…