އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ދާއީންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ދާއީންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތ. ވިލުފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ތ. ވިލުފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

އދ. މާމިގިލި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

އދ. މާމިގިލި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ކިންގް ސަލްމާން މޮސްކް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ކިންގް ސަލްމާން މޮސްކް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

މޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ފ. ނިލަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ފ. ނިލަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ތ. ގާދިއްފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ތ. ގާދިއްފުށި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ހއ. އިހަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ހއ. އިހަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް