ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ މަސައްކަތު މާގާމުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ މަސައްކަތު މާގާމުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ހއ. ބާރަށު މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހއ. ބާރަށު މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ކ. ކާށިދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ކ. ކާށިދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ރ. އިނގުރައިދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ރ. އިނގުރައިދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ގއ. ކޮނޑޭ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ގއ. ކޮނޑޭ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް) މަަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް) މަަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ހދ. ކުރިނބީ މުދިިމު، އިމާމު އިސްއިމާމު މާމަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހާލާ ޝީޓް

ހދ. ކުރިނބީ މުދިިމު، އިމާމު އިސްއިމާމު މާމަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހާލާ ޝީޓް

ބ. ދަރަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ބ. ދަރަވަންދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހއ. މޮޅަދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހއ. މޮޅަދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް