ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން

ސަރކިއުލަރ: ކަދުރު ބެހުމަށް ގޭބިސީ ހޯދުމަށް

ސަރކިއުލަރ: ކަދުރު ބެހުމަށް ގޭބިސީ ހޯދުމަށް

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރު ބެހުމާއި ގުޅޭ

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރު ބެހުމާއި ގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ފައިސާއާ ގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ފައިސާއާ ގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ފައިސާއާ ގުޅޭ

ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ

ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ