ހުކުރު ޚުތުބާ: 8 އޭޕްރީލް 2022 (އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 8 އޭޕްރީލް 2022 (އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން)

ނުބައިކަންތައް ދޫކޮށް ހެޔޮކަންތައްކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ނުބައިކަންތައް ދޫކޮށް ހެޔޮކަންތައްކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ޝައިޚް މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ މިރޭ…

ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރްއާން ކޮމްޕެޓިޝަން 2022ގެ ދެވަނަ ބުރަށް އަލްޙާފިޡް ނަބީޙް ހޮވިއްޖެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 1 ން 14 އަށް ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރްއާން ކޮމްޕެޓިޝަން 2022…

މާފަންނު އާ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މާފަންނު އާ މިސްކިތް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ހިލޭ އެހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ކުރިން  އެތަނުގައި ހުރި މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި…

އޮންލައިންކޮށް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒަކާތް މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

1443ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް، މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. މި އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތްދެއްކުމަށް…

އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ފަށާނެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ފަށާނެއެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ…

ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

2 އެޕްރިލް 2022ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.…