ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

(IUL) 142-A4/142/2021/98 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ މޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ މޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެސިސްޓަންޓް އެޗް.އާރް އޮފިސަރ( ވަޤުތީ ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

(IUL)142-A4/142/2021/109 އެސިސްޓަންޓް އެޗް.އާރް އޮފިސަރ( ވަޤުތީ ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޗް.އާރް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

(IUL)142-A4/142/2021/97އެޗް.އާރް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( IUL142-A4/142/2021/99 )

އެސިސްޓަންޓު އެޗްއާރު އޮފިސަރ (ވަގުތީ) ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެސިސްޓަންޓު އެޗްއާރު އޮފިސަރ (ވަގުތީ) ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޗްރާރު އޮފިސަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޗްރާރު އޮފިސަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު 14.09.2021

ސީނިއަރ އެޗްރާރު އޮފިސަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

7.09.2021 ސީނިއަރ އެޗްރާރު އޮފިސަރ ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު