އިޙްޔާ ފޯރަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް

އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގައި ދޫކުރާ ނަންބަރުތައް ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އޮސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ…

ސިޓީތަކުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި

އިހްޔާ ފޯރަމް ބާއްވަން ފެށިފަހުންސިޓީތަކުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އޮންނާނެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ…

ރަމަޟާންމަހަކީ ނިދުމުގެ އާދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: އައްޝައިޚް ހަސަން ލަތީފް

ރަމަޟާންމަހަކީ ނިދުމުގެ އާދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން ލަތީފް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   ޝައިޚް މިހެން ވިދާޅުވީ…

ރޯދައަކީ ނަފްސު އިޞްލާޙުކޮށް، ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ރޯދައަކީ ނަފްސު އިޞްލާޙުކޮށް އަދި ނަފްސް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.…

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދެއްވާ ޚާއްސަ ”އިފްތާރު ޕެކޭޖް” މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދެއްވާ ޚާއްސަ ”އިފްތާރު ޕެކޭޖް” މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޕެކޭޖްތައް ޙަވާލުކުރެއްވީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން…

އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ފައިނަލް ރައުންޑްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްފި

އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ފައިނަލް ރައުންޑްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯލީ…

ހުކުރު ޚުތުބާ: 8 އޭޕްރީލް 2022 (އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 8 އޭޕްރީލް 2022 (އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން)

ނުބައިކަންތައް ދޫކޮށް ހެޔޮކަންތައްކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ނުބައިކަންތައް ދޫކޮށް ހެޔޮކަންތައްކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ޝައިޚް މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ މިރޭ…

ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރްއާން ކޮމްޕެޓިޝަން 2022ގެ ދެވަނަ ބުރަށް އަލްޙާފިޡް ނަބީޙް ހޮވިއްޖެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 1 ން 14 އަށް ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރްއާން ކޮމްޕެޓިޝަން 2022…

މާފަންނު އާ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މާފަންނު އާ މިސްކިތް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ހިލޭ އެހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ކުރިން  އެތަނުގައި ހުރި މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި…