ކާބޯތަކެތީގެ ޙަލާލް ސެޓުފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކާބޯތަކެތީގެ ޙަލާލް ސެޓުފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 30 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިޤުތިޞާދު ކުރުން )

އިޤުތިޞާދު ކުރުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 23 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން )

އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން (މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން…

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 16 ޑިސެންބަރު 2022 ( ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް )

ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ މާލެ ސިޓީގައި ހުކުރުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން )

އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން