އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ޒަކާތު ސެކްޝަން އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( J319666 ) ޒަކާތު ސެކްޝަން އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ޒަކާތު ސެކްޝަން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( J333309 ) ޒަކާތު ސެކްޝަން އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ޒަކާތު ސެކްޝަން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ޒަކާތު ސެކްޝަން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ…

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރި “މަސްޖިދު ޢަމީލް ޖަލީލް” ހުޅުވައިފިއި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ” މަސްޖިދު ޢަމީލް ޖަލީލް” މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް…

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ހއ.ދިއްދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ހއ.ދިއްދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ފުވައްމުލަ ސިޓީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ” މަސްޖިދުލް ހުދާ” ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނައިބުރައީސް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

                            ފުވައްމުލަ ސިޓީގައި…