ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި ވަޤުތީ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ޔެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މަސްޖިދު އަބީ ބަކްރިއްސިއްދީޤް  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް…

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ރިސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ޚަޠީބުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ބާއްވައިފި

  ރިސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ޚަޠީބުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ބާއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ސަނަދު ޙާސިލު…

ނ.ޅޮހީީ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ނ.ޅޮހީީ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ޢާމިލް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ޢާމިލް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލެ ސިޓީ ( މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ…

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް- 2021 ނިމިއްޖެއެވެ. 02-04 ޑިސެމްބަރު 2021 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ…

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

  ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ވަނަ ވަގުތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި…

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް