ޚުތުބާ: 28 ފެބްރުއަރީ 2020 ( އިސްލާމް ދީނުގައި ޒަކާތުގެ މަންޒިލާ މަގާމް )

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސަސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ގުޅޭ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސަސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ގުޅޭ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

رحمة واعتدال “އޯގާތެރިކަމާއި މެދުމިން” މިނަމުގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އެންޑޯމަންޓްސް، ދަޢުވާ އެންޑް ގައިޑެންސާއި މިނިސްޓްރީ…

ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވަނީ

ދެވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް…

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ސަރކިއުލަރ: ކަދުރު ބެހުމަށް ގޭބިސީ ހޯދުމަށް

ސަރކިއުލަރ: ކަދުރު ބެހުމަށް ގޭބިސީ ހޯދުމަށް

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރު ބެހުމާއި ގުޅޭ

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރު ބެހުމާއި ގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ފައިސާއާ ގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ފައިސާއާ ގުޅޭ